มหาวิทยาลัยและศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดนนทบุรี ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยและศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดนนทบุรี ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์   มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ และนักวิจัยจากส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและสถานีเรียนรู้เผยแพร่นวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2566  โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานประกอบด้วยสถานีเรียนรู้ต่าง ๆ คือ สถานีการเรียนรู้นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาไม้ผล (ทุเรียน) สถานีนวัตกรรมปุ๋ยนาโนคีเลตเพื่อการเพาะปลูก สถานีการเสียบยอดทุเรียน สถานีลดต้นทุนการผลิตข้าว และสถานีการใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมกำจัดศัตรูพืช รวมทั้งมีนิทรรศการวิชาการต่าง ๆ มาเผยแพร่นวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร โดยมีวัตุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกร รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และปรับให้มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี จัดขึ้น ณ สวนปามี 98 อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 (เอกสารหมายเลข S.3-31)