มหาวิทยาลัยและศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จ.ระยอง ร่วมจัดบูธนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยและศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จ.ระยอง ร่วมจัดบูธนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาพร เสียงวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขต ระยอง และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จ.ระยอง ร่วมจัดบูธนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคตะวันออก เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี กรมวิชากาเกษตร ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ และ นายระพีภัทร์ จัทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และนำเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จ.ระยอง โดยคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรบางส่วนนำมาจัดแสดง อาทิ การวิเคราะห์โรคที่เกิดจากจุลินทรีย์ในต้นทุเรียน ผลงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยยะ จันทรศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงผึ้งชันโรงและผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโรง ผลงานโดยอาจารย์ ดร.จักราวุธ ไม้ทิพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขา CIPE, และเทคโนโลยีการวัดคุณภาพน้ำ ผลงานโดย คุณกิตติยา ศิริโภคารัตนา นักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566