มหาวิทยาลัยร่วมโครงการคลองสวยน้ำใส

มหาวิทยาลัยร่วมโครงการคลองสวยน้ำใส

มหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตภาส มงคลธำรงกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ำเสียตามโครงการ   คลองสวยน้ำใส กิจกรรมประกอบด้วยรับฟังบรรยาย ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาน้ำเสียในแหล่งน้ำ คู คลอง และ การใช้จุลินทรีย์ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสาธิตและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการทำ EM Ball โดยเจ้าหน้าที่กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (EM Ball ย่อมาจาก Effective Microorganism Ball หมายถึง กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะเป็นของเหลว สีน้ำตาล จัดทำเป็นลูกคล้ายลูกบอล เพื่อนํามันมาใช้บําบัดน้ำเน่าเสีย ช่วยปรับสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ และเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ ทำให้สภาพของน้ำเกิดสมดุล)  จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินกิจกรรม ณ วัดทางหลวง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 29  มกราคม พ.ศ. 2566