กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเรื่อง "การขับเคลื่อนกองอาคารสถานที่และยานพาหนะเพื่อตอบสนองนโยบายแผน 13 ของมหาวิทยาลัย"

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเรื่อง "การขับเคลื่อนกองอาคารสถานที่และยานพาหนะเพื่อตอบสนองนโยบายแผน 13 ของมหาวิทยาลัย"

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเรื่อง "การขับเคลื่อนกองอาคารสถานที่และยานพาหนะเพื่อตอบสนองนโยบายแผน 13 ของมหาวิทยาลัย" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายเรื่อง การขับเคลื่อมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและบริบทของโลก และมีวิทยากรรับเชิญ คุณศิลปชัย อ้นอยู่ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้าน (ทสม.) อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ถ่ายทอดความรู้เรื่อง "การขับเคลื่อนชุมชนบางกรวย เพื่อตอบรับนโยบาย BCG ของประเทศไทย" เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี