สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน

สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน

สำนักหอสมุดกลาง โดย คุณธันย์ณิชา ธนินจิรโชติพัชร บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ตอบแทนสังคม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดี ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนบริเวณใกล้เคียง ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 พร้อมแนะนำเว็บไซต์ วิธีการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ นวัตกรรม และบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง โดยมุ่งหวังที่จะปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า รู้จักแสวงหาความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งยังได้จัดกิจกรรมตอบคำถาม พร้อมแจกของรางวัลมากมาย