มจพ. ร่วมประชุม Sun Thailand (สัญจร)  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเกาะพะลวย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มจพ. ร่วมประชุม Sun Thailand (สัญจร) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเกาะพะลวย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตภาส มงคลธำรงกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.วิทยาเขตระยอง นางเสาวรส แสนสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ นางชูติมา  วัฒนสุทธิ ผู้อำนวยการกองงานพัสดุและ นางสาววิสุทธาทิพย์ มังษะชาติ นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน กองแผนงาน เข้าร่วมประชุม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 2/2566 ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเกาะพะลวย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา SRU และ เรื่อง การบริหารจัดการขยะและการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุยอย่างยั่งยืน เยี่ยมชมสถานีการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร (Zero Waste Station) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเกาะพะลวย และการเยี่ยมชมโครงการพระราโชบาย ด้านการพัฒนาท้องถิ่น โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม  กลุ่มที่ 1 ชมนกเงือก  กลุ่มที่ 2 เยี่ยมชมการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน  กลุ่มที่ 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้บ่อแก๊สชีวภาพ และกลุ่มที่ 4 กิจกรรมทางธรรมชาติ ณ ทะเลแหวก และร่วมกันปลูกต้นโกงกาง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา