สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเรื่อง "ข้อกำหนดสำนักงานสีเขียวและการประยุกต์ใช้"

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเรื่อง "ข้อกำหนดสำนักงานสีเขียวและการประยุกต์ใช้"

วันที่ 15 กันยายน 2566 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยคณะทำงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) จัดอบรมเรื่อง "ข้อกำหนดสำนักงานสีเขียวและการประยุกต์ใช้" ให้แก่บุคลากรสำนัก จำนวน 56 คน ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 302 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องข้อกำหนดสำนักงานสีเขียว และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม  อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร
ภาพ : จักรพรรดิ์  มีเหลือ