สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดโครงการห้องสมุดสีเขียวอย่างยั่งยืน

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดโครงการห้องสมุดสีเขียวอย่างยั่งยืน

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดโครงการห้องสมุดสีเขียวอย่างยั่งยืน ภายใต้คณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จังหวัดปราจีนบุรี นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น. ทั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน โดยการจัดมุมสีเขียวในห้องสมุดของโรงเรียน รวมไปถึงให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ 3Rs และกิจกรรมผังเมืองแสนรัก โดยมุ่งหวังที่จะปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และมีแนวทางในการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมตอบคำถาม พร้อมแจกของรางวัลมากมาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงเป็นอย่างดี