ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานด้านความยั่งยืน ในหัวข้อ “การลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอน”

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานด้านความยั่งยืน ในหัวข้อ “การลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอน”

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น ในการนี้จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน และ นักศึกษา ร่วมส่งผลงานด้านความยั่งยืน ในหัวข้อ “การลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอน” 


ดาวน์โหลดรายละเอียด https://drive.google.com/drive/folders/1rKetfs11xmd2WjcI--WPv-CuXNhKZTKR?usp=sharing

การนำเสนอบทความวิชาการด้านความยั่งยืน ของคณาจารย์และบุคลากร https://forms.gle/otmfMEQ8mPiT1gFS7

การนำเสนอผลงานด้านความยั่งยืนในรูปแบบโปสเตอร์ ของคณาจารย์และบุคลากร https://forms.gle/Gx2S8fc37SKVXkQV7 

การประกวดผลงานด้านความยั่งยืนของนิสิต นักศึกษา https://forms.gle/fhgyVKwqGcCDYv3i7 

การประกวดผลงานด้านความยั่งยืนของนักเรียน https://forms.gle/tKPBCTzB5os3Q7Yn7