โครงการ “ถ่ายทอดความรู้เพื่อขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” มจพ. วิทยาเขต ระยอง

โครงการ “ถ่ายทอดความรู้เพื่อขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” มจพ. วิทยาเขต ระยอง

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.วิทยาเขตระยอง จัดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้เพื่อขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” รอบนักเรียน นักศึกษาและชุมชน โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานแนวคิด และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและระบบการจัดการขยะและของเสียแบบผสมผสานภายใน มจพ.วิทยาเขตระยอง.วันที่ 28 มิ.ย. 2561 รอบเด็กนักเรียน 120 คน มีแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ และ วันที่ 29 รอบชุมชน มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนจังหวัด ส่วนตำบล สำนักเทศบาลในจังหวัดระยอง 19 หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ

CR. ขอบพระคุณภาพและรายละเอียดโครงการจาก อ.ดร.พนิดา ปรารัตน์

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://green.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=6