พพ. ตรวจวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์ ( เครื่องปรับอากาศ)

พพ. ตรวจวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์ ( เครื่องปรับอากาศ)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ตกลงว่าจ้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา "โครงการพัฒนาระเบียบและกฎหมายเพื่อรองรับมาตรการ ESCO สำหรับหน่วยงานภาครัฐ" วัตถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบหลักเกณฑ์และรูปแบบการตั้งงบประมาณ รูปแบบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญามาตรฐานสำหรับดำเนินมาตรการ ESCO สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งต้องมีการตรวจวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์และพิสูจน์ผลประหยัดของมาตรการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ จึงขอเข้าพื้นที่ตรวจวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) 3 อาคาร คืออาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ และอาคารที่พักอาศัยเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ