มจพ. ขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานด้านความยั่งยืน ในหัวข้อ “การลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอน”  ไปจนถึงวันที่ 5 มกราคม 2567

มจพ. ขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานด้านความยั่งยืน ในหัวข้อ “การลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอน” ไปจนถึงวันที่ 5 มกราคม 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานด้านความยั่งยืน ในหัวข้อ “การลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอน”  ไปจนถึงวันที่ 5 มกราคม 2567

ดาวน์โหลดรายละเอียด  https://drive.google.com/drive/folders/1rKetfs11xmd2WjcI--WPv-CuXNhKZTKR?usp=sharing

การนำเสนอบทความวิชาการด้านความยั่งยืน ของคณาจารย์และบุคลากร https://forms.gle/otmfMEQ8mPiT1gFS7

การนำเสนอผลงานด้านความยั่งยืนในรูปแบบโปสเตอร์ ของคณาจารย์และบุคลากร https://forms.gle/Gx2S8fc37SKVXkQV7

 การประกวดผลงานด้านความยั่งยืนของนิสิต นักศึกษา https://forms.gle/fhgyVKwqGcCDYv3i7

การประกวดผลงานด้านความยั่งยืนของนักเรียน https://forms.gle/tKPBCTzB5os3Q7Yn7