เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ มจพ. งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย 100%

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ มจพ. งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย 100%

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ มจพ. งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย 100% โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสะอาด รองกรรมการผู้จัดการสำนักประสานรัฐกิจ บริษัทซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน) คุณวุทธิชัย แก้วกระจ่าง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการพิเศษ กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการดี มจพ. เข้าร่วมการเสวนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัญญา โปษยะนันท์ เป็นผู้ดำเนินรายการ วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากร รวมถึงร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย ให้งดรับ งดให้ และงดใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย เป็นการลดปริมาณขยะพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย เพราะในสภาวะปัจจุบันปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงมาก ทำให้เกิดวิกฤติสิ่งแวดล้อมโลก ผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มลภาวะเป็นพิษและขยะพลาสติกล้นโลกตามมาด้วยปัญหาการจัดการขยะ จึงทำให้เกิดโครงการนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีมุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Green and Clean Environment) ในการนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคลากรจากทั้ง 3 หน่วยงาน เข้าร่วมในงานเสวนาเป็นจำนวนมาก โครงการนี้จัดโดย ทีมงาน Green kmutnb ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561