มจพ.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสมาคมคนพิการ

มจพ.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสมาคมคนพิการ

มจพ.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสมาคมคนพิการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่าจะร่วมมือกันส่งเสริมการคัดแยกขยะและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางรวบรวมขย อิเล็กทรอนิกส์จากนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มอบให้สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล เพื่อนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไปรีไซเคิลแปลงเป็นเงิน นำมาเป็นเงินทุนช่วยเหลือคนพิการตามโครงการต่างๆ ของสมาคมฯ ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้คนพิการทั่วประเทศ และเป็นหน่วยนำร่องให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นำไปต่อยอดเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ อ่ำชิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล และ นางจิรภา ทรัพย์ศิริ กรรมการและหัวหน้าสำนักงานสมาคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ CR.ภาพถ่ายจาก คุณวุฒิสิทธิ์ เก็บเงิน ปชส.