มจพ.จัด Big Cleaning Day

มจพ.จัด Big Cleaning Day

   มจพ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Coronavirus Diseases, COVID-19) เพื่อวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสดังกล่าว และได้จัดโครงการ Big Cleaning Day ในทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2563 เพื่อส่งเสริมให้ทุกส่วนงานตระหนักถึงแนวทางป้องกันการติดต่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและเป็นการร่วมกันทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงาน ตลอดจนการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ส่วนกลางที่มีการใช้งานร่วมกันเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดจากเชื้อโรคและฝุ่นละออง   อีกทั้งเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ