มจพ. พัฒนาโรงขยะลดมลภาวะ

มจพ. พัฒนาโรงขยะลดมลภาวะ

มจพ.กรุงเทพ มีดำเนินโครงการ Zero Waste โดยเริ่มจากการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี และการพัฒนาโรงขยะลดมลภาวะ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบภายในมหาวิทยาลัย โดยปรับปรุงพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของโรงขยะ เช่น พื้นที่วางถังขยะ พื้นที่ทิ้งเศษพลาสติก พื้นที่ทิ้งเศษกระดาษ พื้นที่ทิ้งเศษแก้ว และพื้นที่รอการคัดแยกขยะ ให้มีความเหมาะสม รวมทั้งมีระบบโอโซนกำจัดกลิ่นจากขยะและพื้นที่สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ Upcycle และ Downcycle อีกด้วย อีกทั้งส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ การลดใช้ถุงพลาสติกและการใช้ถุงผ้า