มหาวิทยาลัยโดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยอาคารสถานที่ของทุกคณะและส่วนงานดำเนินการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารทุกอาคาร

มหาวิทยาลัยโดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยอาคารสถานที่ของทุกคณะและส่วนงานดำเนินการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารทุกอาคาร

    มหาวิทยาลัยโดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยอาคารสถานที่ของทุกคณะและส่วนงานดำเนินการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารทุกอาคาร รวมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งบริเวณจุดต่าง ๆ มาวิเคราะห์ค่าตามมาตรฐานน้ำทิ้ง เพื่อวางแผนในการแก้ปัญหาน้ำทิ้งที่ไม่ได้มาตรฐานและดำเนินการซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกอาคาร