มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมประจำปี เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2562 หัวข้อ “From SDGs to BCG : The Sustainable Strategic Plan for Thailand’s Higher Education”

มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมประจำปี เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2562 หัวข้อ “From SDGs to BCG : The Sustainable Strategic Plan for Thailand’s Higher Education”

    มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมประจำปี เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563 หัวข้อ “From SDGs to BCG : The Sustainable Strategic Plan for Thailand’s Higher Education” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562   ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในการประชุมครั้งนี้มีการปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการอภิปรายในหัวข้อ The Sustainable Agenda of Thailand’s Higher Education บรรยายพิเศษ เรื่อง “เกณฑ์ และกรอบตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนที่เหมาะสมสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย”       การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความยั่งยืนด้านพลังงานหมุนเวียน การสัญจรและระบบอัจฉริยะ การจัดการขยะ อาคารเขียว และภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม การแสดงผลงานด้านความยั่งยืนรูปแบบโปสเตอร์ระดับสถาบันการศึกษาของคณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานตัวอย่างด้านความยั่งยืนระดับสถาบันการศึกษา การเสนอโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา การศึกษาดูงานความยั่งยืนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการร่วมประชุมครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ส่งผลงานการดำเนินการมหาวิทยาลัยสีเขียวทั้งการนำเสนอแบบโพสเตอร์ (Poster Staff 2020) “โครงการศึกษาระบบน้ำเสียของโรงอาหารขนาดใหญ่ ภายใต้ระบบบำบัดน้ำเสีย (Membrane Bioreactor)” และนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้รับรางวัล Best Practice 2020 จากการประกวดโครงงานความยั่งยืนระดับสถาบันการศึกษา ประจำปี 2563 “โครงการระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหารกลาง เพื่อศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม”