มจพ. เข้าร่วมงาน SD Symposium 10 Years “Circular Economy : Collaboration for Action”

มจพ. เข้าร่วมงาน SD Symposium 10 Years “Circular Economy : Collaboration for Action”

      มจพ. โดยผู้แทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้แทนสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มจพ. เข้าร่วมในงาน SD Symposium 10 Years “Circular Economy : Collaboration for Action” วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในประเทศไทยเป็นกุญแจนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุก     ภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ และผู้บริโภค เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง งานดังกล่าวได้มีการเชิญวิทยากรจากองค์กรระดับสากลที่ผลักดันเรื่อง Circular Economy อย่างจริงจัง รวมถึงผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำระดับโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติในการนำแนวคิด Circular Economy มาทำจริง และเกิดผลที่มีคุณค่าต่อทุกภาคส่วนร่วมกัน นำไปสู่การระดมความคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนและขยายแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกระดับ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยผลักดันประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals : SDGs)