มจพ. เข้าร่วมเสวนา ในงาน “ก้าวพอดี A Bright Leap Forward” Open House เวทีเสวนา“Call For Collaboration & Action : SDG11 Nexus"

มจพ. เข้าร่วมเสวนา ในงาน “ก้าวพอดี A Bright Leap Forward” Open House เวทีเสวนา“Call For Collaboration & Action : SDG11 Nexus"

      มจพ. โดยผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมเสวนา ในงาน “ก้าวพอดี A Bright Leap Forward” Open House เวทีเสวนา“Call For Collaboration & Action : SDG11 Nexus" การขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  มจพ. ในฐานะตัวแทนกลุ่มเกาะเกร็ด นำเสนอ Koh Kret Model   : Future of Sustainable Island Development  โดยความร่วมมือกับ 4  มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัย   ราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และจังหวัดนนทบุรี งานก้าวพอดี (A Bright Leap Forward)    เป็นงานเปิดพื้นที่ขยายผลความสำเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำเสนอผลการขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และจัดเสวนา นำเสนอและเผยแพร่ความคิด ตัวอย่างความสำเร็จ แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน     ซึ่งจัดโดยสำนักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยจัดงานเมื่อวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2562  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร