มจพ.โดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Green living  “ชีวิตสีเขียว”

มจพ.โดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Green living “ชีวิตสีเขียว”

                 มจพ.โดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Green living  “ชีวิตสีเขียว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีจิตสำนึก ห่วงใย รักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างสถานที่ทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ และความร่วมมือในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจนเป็นการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) นอกจากนี้ยังร่วมส่งเสริมการใช้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากตู้รับซื้อขวดน้ำอัตโนมัติ ช่วยลดโลกร้อนส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผลงานวิจัยตู้รับซื้อขวดน้ำอัตโนมัติที่ใช้งานได้จริง สามารถตอบโจทย์เกี่ยวกับลดโลกร้อนและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการรีไซเคิลขวดพลาสติก ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาขยะ ปัญหาภาวะโลกร้อน รวมถึงการสร้างจิตสำนึกดูแลโลก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยวิธีการลดขยะประเภทพลาสติกให้กับองค์กร กิจกรรมบรรยายพิเศษดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562