มจพ.โดย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดงานเสวนา “อยู่อย่างไรปลอดภัยจากฝุ่น”

มจพ.โดย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดงานเสวนา “อยู่อย่างไรปลอดภัยจากฝุ่น”

    มจพ.โดย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดงานเสวนา “อยู่อย่างไรปลอดภัยจากฝุ่น” ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังและช่วยป้องกันในการควบคุมโรคติดต่ออันตรายที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร รวมทั้งเสวนาเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมการทำหน้ากากอนามัย และการทำเจล สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ การล้างมือให้ถูกวิธี โดยมีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ และ ผศ.นพ.พจน์ อินทลาภาพร อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ จากโรงพยาบาลราชวิถี  รศ.นฤมล เครือองอาจนุกูล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ รศ.ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช หัวหน้าศูนย์วิจัยบูรณาการนาโน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นวิทยากรร่วมในการเสวนา งานเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563