มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประชุมย่อยเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประชุมย่อยเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

   วันที่ 8-10 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประชุมย่อยเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของเครือข่าย อบรมและปฏิบัติการด้านจัดการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน รวมทั้งร่วมศึกษาดูงานกิจกรรมและการจัดการด้านความยั่งยืนของชุมชนต่าง ๆ