มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประชุมย่อยเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประชุมย่อยเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     วันที่ 27-29 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประชุมย่อยเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของเครือข่าย รวมทั้งศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมความยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาทิ ศึกษาดูงานด้านการจัดการอย่างยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมสถานีรถไฟฟ้า โรงผลิตน้ำประปา สวนพลังงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน สถานีบำบัดน้ำเสียรวมของมหาวิทยาลัย  พร้อมทั้งศึกษาดูงานศูนย์คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก