มจพ. ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทยและอันดับโลก

มจพ. ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทยและอันดับโลก

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้อันดับที่ 12 มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทย และอันดับที่ 161 ของโลก ประจำปี 2020 จากผลการสำรวจของ UI Green Metric World University Ranking 2020 มจพ. เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลก จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจัดอันดับทั้งสิ้น 912 แห่งทั่วโลก ผลปรากฏว่า มจพ. ได้อันดับที่ 161 ของโลก และเป็นอันดับที่ 12 จาก 37 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ส่งข้อมูล ด้วยคะแนนรวม 7,075 คะแนน ซึ่งคะแนนรวม ปี 2020 นี้สูงกว่าปี 2019 ที่ผ่านมา 725 คะแนน (ปี 2019 ได้คะแนนรวม 6,350) โดยปี 2020 มจพ. ได้รับคะแนนจากการประเมินทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 1. การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน 1,025 คะแนน 2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1,225 คะแนน 3. การจัดการของเสีย 1,200 คะแนน 4. การจัดการน้ำ 900 คะแนน 5. การขนส่ง 1,525 คะแนน 6. การศึกษา 1,200 คะแนน รวมทั้ง 6 ด้าน ด้วยคะแนน 7,075 คะแนน โดยผลการสำรวจของ UI Green Metric World University Ranking 2020 ดังกล่าวจัดทำโดย University of Indonesia มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย (UI) เพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดความยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความชื่นชม ยินดีและขอขอบคุณ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาทุกๆ ท่านที่ร่วมมือกันเป็นพลังในการขับเคลื่อนและช่วยผลักดันให้ มจพ. เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor