คู่มือแนวปฏิบัติในการส่งเสริม อนุรักษ์ จัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

คู่มือแนวปฏิบัติในการส่งเสริม อนุรักษ์ จัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

    คณะกรรมการกํากับดูแลและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนจัดทําคู่มือแนวปฏิบัติในการส่งเสริม อนุรักษ์ จัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เพื่อใช้เป็นกรอบการดําเนินงาน ด้านนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานต่อทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยทั้ง 3 วิทยาเขต รวมถึงเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ คณาจารย์และนักศึกษาในการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสีเขียวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน อีกทั้งสามารถใช้เป็นแนวทางในการประเมินและพัฒนาคุณภาพในส่วนงานต่อไป