โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน

โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านมหาวิทยาลัยยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยการนำโครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืนมาใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน