หน่วยงานภายใน มจพ.จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

หน่วยงานภายใน มจพ.จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

      คณะศิลปะศาสตร์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และรณรงค์ปลูกต้นไม้ลดฝุ่นพิษในอาคาร เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในหน่วยงาน อีกทั้งเป็นการลดฝุ่นพิษและฝุ่น PM 2.5 ภายในหน่วยงานและมหาวิทยาลัยอีกด้วย