มจพ.สร้าง Salar Cover Way

มจพ.สร้าง Salar Cover Way

    มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่างและระบบปั๊มน้ำลานเฉลิมพระเกียรติ โดยการออกแบบหลังคาคลุมทางเดิน (Cover Way) เป็น Solar Cell เพื่อช่วยป้องกันแดดและฝนของผู้ใช้ทางเท้า และในขณะเดียวกันก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจาก Solar Cell ทดแทนการใช้ไฟฟ้าหลัก โดยสามารถผลิตไฟฟ้าจาก Solar Cell ต่อเดือนเฉลี่ย 1,400 หน่วย ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานของระบบแสงสว่างและปั๊มน้ำลานเฉลิมพระเกียรติ จากการดำเนินโครงการดังกล่าวสามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง