สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ รณรงค์คัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะพลาสติกรีไซเคิล และขยะมีพิษ

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ รณรงค์คัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะพลาสติกรีไซเคิล และขยะมีพิษ

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ รณรงค์คัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะพลาสติกรีไซเคิล และขยะมีพิษ รวมทั้งจัดโครงการรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก โครงการดังกล่าวข้างต้นจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี อีกทั้งเป็นการช่วยลดขยะพลาสติกภายในหน่วยงานและภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย