สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี พ.ศ. 2564

    รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ สำนักหอสมุดกลางเป็นประธานในกิจกรรมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างลักษณะนิสัยการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ตัดสินการประกวดโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ รศ.ดร.เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์ ผศ.ดร.ฌานกล้า ลีระกุล จากคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ผลการตัดสิน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ นางสาวชลชนก จันทวงค์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสุขสันต์ กัลยาวงษ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายเอกลักษณ์ ด้วงถึง รางวัลชมเชยอันดับ 1 นายพิเชษฐ รัชวงษ์ รางวัลชมเชยอันดับ 2 นางสาวณัฐพร ศรีสว่าง และรางวัลชมเชยอันดับ 3 นางธนิญา ธรรมกิจ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง ดูภาพประกอบเพิ่มเติมที่ https://www.green.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=112