มจพ.ภายใต้กำกับกระทรวง อว. ร่วมโครงการ อว.ชวนอุดมศึกษารัก(ษ์) สิ่งแวดล้อม กับ บริษัท คิดคิด จำกัด

มจพ.ภายใต้กำกับกระทรวง อว. ร่วมโครงการ อว.ชวนอุดมศึกษารัก(ษ์) สิ่งแวดล้อม กับ บริษัท คิดคิด จำกัด

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในฐานะสถาบันการศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมกับ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้ทำบันทึกตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการเข้าร่วมและการประสานงานโครงการต่อเนื่องและขยายความร่วมมือของสถาบันการศึกษา ภายใต้ชื่อ อว.ชวนอุดมศึกษารัก(ษ์) สิ่งแวดล้อม กับ บริษัท คิดคิด จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อทำกิจกรรมในการสร้างจิตสำนึกและเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิเสธพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง การคืนขยะ รวมถึงการทำกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านเครื่องมือที่ชื่อว่า ECOLIFE app ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่มีจุดมุ่งหมายในการรณรงค์ให้เกิดการปฏิเสธพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง การคืนขยะ รวมถึงการทำกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีที่ง่าย สนุก ได้สิทธิประโยชน์ และสามารถวัดผลการมีส่วนร่วมได้ ผ่านการเก็บข้อมูลของแอปพลิเคชั่น โดยระยะเวลาการดำเนินโครงการ เดือนพฤษภาคม 2564 – ธันวาคม 2568