มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมประจำปี (Sun  Thailand) ครั้งที่ 4/2563 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมประจำปี (Sun Thailand) ครั้งที่ 4/2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) กรุงเทพมหานคร

    มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมประจำปี เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand) ครั้งที่ 4/2563 ณ อาคารวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมแสดงผล งานด้านความยั่งยืนในรูปแบบโปสเตอร์ของคณาจารย์และบุคลากร (Poster Staff 2020) ในหัวข้อ “Sustainable Campus by SDGs in Actions: Best Practice Sharing & Learning Experience” ในโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้ การแยกและแปรรูปขยะ มจพ. เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบชุมชนอย่างยั่งยืน” และ โครงการ “การประยุกต์งาน กายภาพและสิ่งแวดล้อมกับภูมิทัศน์เชิงภูเขาเพื่อการจัดการ มจพ.ระยอง อย่างยั่งยืน” นอกจากนี้การประชุมดังกล่าว มีการปาฐกถาพิเศษจาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ประธานกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืน การเสวนาเรื่อง Educational Sustainability & Educational Reform in Thai University จ ากผู้ท รงคุณวุฒิ (Panel Discussion) และกา ร บรรยายเรื่อง ผลกระทบโควิด-19 ต่อการบรรลุเป้าหมาย SDGs (Impact of COVID-19 on Sustainable Development Goals) เยี่ยมชมนิทรรศการและแสดงผลงานด้านความยั่งยืนของคณาจารย์และบุคลากร/นิสิต นักศึกษา การน าเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และ Oral Presentation ด้านความยั่งยืนของคณาจารย์และ บุคลากร/นิสิตนักศึกษา รวมทั้งเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้าน Sustainability ณ มจธ.บางขุนเทียน ด้านต่าง ๆ เช่น Sustainable Education, Sustainable Energy, Sustainable Environment และSustainable Mobility เป็นต้น ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.green.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=113