มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand)  วาระพิเศษ

มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand) วาระพิเศษ

มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand) วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 โดยการประชุมทางไกล (Conference) ผ่านระบบ Cisco Webex มีวาระ การประชุมดังนี้(เอกสารหมายเลข S.3-27) 

1. เรื่องการดำเนินการความร่วมมือในประเทศ 

   1.1 การพิจารณาร่าง MOU ระหว่างที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กับ SUN Thailand

   1.2 การพิจารณาแนวทางความร่วมมือโครงการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย “อว. ชวนอุดมศึกษารัก (ษ์) สิ่งแวดล้อม” (นำเสนอข้อมูลโดยคุณท็อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร) 

   1.3 การพิจารณาแนวทางความร่วมมือสำหรับการประเมินความยั่งยืนสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (SUSA-Thailand) 

   1.4 การบริหารจัดการเว็บไซต์ SUN Thailand 1.5 การพิจารณานำผลงาน SUN Thailand เข้าร่วมนิทรรศการจัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

2. เรื่องการดำเนินการความร่วมมือด้านต่างประเทศ

   2.1 ความร่วมมือกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)

   2.2 ความร่วมมือกับ Asian Sustainable Campus Network (ASCN) 

3. เรื่องเพื่อพิจารณา 

   3.1 แนวทางและแผนงานการประชุมเครือข่ายในปี 2564 

   3.2 การขอสมัครสมาชิกเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร