• GREEN KMUTNB

Gallery

Gallery
มจพ.บันทึกข้อตกลงความเร่วมมือ (MOU) ดำเนินโครงการ " วัด ประชา รัฐ สร้างสุข"

มจพ.บันทึกข้อตกลงความเร่วมมือ (MOU) ดำเนินโครงการ " วัด ประชา รัฐ สร้างสุข"

read more
มจพ. รับรางวัลฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2563 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ

มจพ. รับรางวัลฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2563 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ

read more
ระบบน้ำ Ro คณะวิศวกรรมศาสตร์

ระบบน้ำ Ro คณะวิศวกรรมศาสตร์

read more
ระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหารกลาง อาคาร 40 ปี ( WASTEWATER TREATMENT LEARNING CENTER )

ระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหารกลาง อาคาร 40 ปี ( WASTEWATER TREATMENT LEARNING CENTER )

read more
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดงานเสวนา “อยู่อย่างไรปลอดภัยจากฝุ่น” ป้องกัน

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดงานเสวนา “อยู่อย่างไรปลอดภัยจากฝุ่น” ป้องกัน

read more
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Green living  “ชีวิตสีเขียว”

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Green living “ชีวิตสีเขียว”

read more
มจพ.เข้าร่วมเสวนา ในงาน “ก้าวพอดี A Bright Leap Forward” Open House เวทีเสวนา “Call For Collaboration & Action : SDG11 Nexus"

มจพ.เข้าร่วมเสวนา ในงาน “ก้าวพอดี A Bright Leap Forward” Open House เวทีเสวนา “Call For Collaboration & Action : SDG11 Nexus"

read more
มจพ. เข้าร่วมในงาน SD Symposium 10 Years “Circular Economy : Collaboration for Action”

มจพ. เข้าร่วมในงาน SD Symposium 10 Years “Circular Economy : Collaboration for Action”

read more
มจพ. ร่วมจัดโครงการ “U ปรับ โลกเปลี่ยน”

มจพ. ร่วมจัดโครงการ “U ปรับ โลกเปลี่ยน”

read more