• GREEN KMUTNB

Green News

Green News
โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed/Inverter

โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed/Inverter

read more
คู่มือแนวปฏิบัติในการส่งเสริม อนุรักษ์ จัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

คู่มือแนวปฏิบัติในการส่งเสริม อนุรักษ์ จัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

read more
มหาวิทยาลัยโดยสำนักหอสมุดกลาง ร่วมโครงการ “โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน”

มหาวิทยาลัยโดยสำนักหอสมุดกลาง ร่วมโครงการ “โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน”

read more
เชิญชวนร่วมส่งบทความด้านความยั่งยืน การประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

เชิญชวนร่วมส่งบทความด้านความยั่งยืน การประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

read more
ศึกษาดูงาน โครงการ Smart Energy Management Building: CPAC

ศึกษาดูงาน โครงการ Smart Energy Management Building: CPAC

read more
ศึกษาดูงาน โครงการ Smart Energy Management Building

ศึกษาดูงาน โครงการ Smart Energy Management Building

read more
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯแจกหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 แก่นักศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯแจกหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 แก่นักศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

read more
มจพ.ติด TOP 5 ของไทยและอันดับที่ 138 ของโลกด้านการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว

มจพ.ติด TOP 5 ของไทยและอันดับที่ 138 ของโลกด้านการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว

read more
 เปิดตัวระบบสาระสนเทศ "การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System (TGEIS) "

เปิดตัวระบบสาระสนเทศ "การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System (TGEIS) "

read more