• GREEN KMUTNB

ข่าวสารกรีน

ข่าวสารกรีน
มจพ. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง "การลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง"

มจพ. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง "การลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง"

รายละเอียด
โครงการ “ถ่ายทอดความรู้เพื่อขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” มจพ. วิทยาเขต ระยอง

โครงการ “ถ่ายทอดความรู้เพื่อขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” มจพ. วิทยาเขต ระยอง

รายละเอียด
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.วิทยาเขตระยอง

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.วิทยาเขตระยอง

รายละเอียด
พิธีมอบรางวัลการประกวด "MASCOT GREEN KMUTNB"

พิธีมอบรางวัลการประกวด "MASCOT GREEN KMUTNB"

รายละเอียด
โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ภายใต้แนวคิด “Low Carbon…ปรับแนวคิดเปลี่ยนพฤติกรรม สู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ภายใต้แนวคิด “Low Carbon…ปรับแนวคิดเปลี่ยนพฤติกรรม สู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

รายละเอียด
ประกาศผลการตัดสินการออกแบบ "MASCOT GREEN KMUTNB"

ประกาศผลการตัดสินการออกแบบ "MASCOT GREEN KMUTNB"

รายละเอียด
มจพ. จัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 และจัดเสวนา เรื่อง “EEC กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน”

มจพ. จัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 และจัดเสวนา เรื่อง “EEC กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน”

รายละเอียด
โครงการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT) มจพ.สีเขียว Green KMUTNB

โครงการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT) มจพ.สีเขียว Green KMUTNB

รายละเอียด
นักศึกษา มจพ. ร่วมขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะพลาสติก

นักศึกษา มจพ. ร่วมขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะพลาสติก

รายละเอียด