• GREEN KMUTNB

Green News

Green News
มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand) ครั้งที่ 2/2564

มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand) ครั้งที่ 2/2564

read more
อว.ชวนอุดมศึกษารัก(ษ์) สิ่งแวดล้อม

อว.ชวนอุดมศึกษารัก(ษ์) สิ่งแวดล้อม

read more
กองกลาง จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การรักษ์โลก ใส่ใจลดโลกร้อน ตอน Green Building รูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “GLOBAL TREND OF SUSTAINABILITY”

กองกลาง จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การรักษ์โลก ใส่ใจลดโลกร้อน ตอน Green Building รูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “GLOBAL TREND OF SUSTAINABILITY”

read more
“SCG ESG Pathway เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก”

“SCG ESG Pathway เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก”

read more
เชิญเข้าร่วมประกวดโครงงานด้านความยั่งยืนของนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร จัดโดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

เชิญเข้าร่วมประกวดโครงงานด้านความยั่งยืนของนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร จัดโดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

read more
มจพ. เข้าร่วมโครงการ “ปวงประชาร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน” กิจกรรม 3 คลอง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

มจพ. เข้าร่วมโครงการ “ปวงประชาร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน” กิจกรรม 3 คลอง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

read more
สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2565

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2565

read more
มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กฟผ. ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โครงการห้องเรียนสีเขียว

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กฟผ. ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โครงการห้องเรียนสีเขียว

read more
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. เปิดบ้านให้คณะครู-นักเรียน รร.นนทรีวิทยาคม เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ พร้อมร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. เปิดบ้านให้คณะครู-นักเรียน รร.นนทรีวิทยาคม เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ พร้อมร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

read more