• GREEN KMUTNB

Green News

Green News
“SCG ESG Pathway เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก”

“SCG ESG Pathway เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก”

read more
เชิญเข้าร่วมประกวดโครงงานด้านความยั่งยืนของนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร จัดโดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

เชิญเข้าร่วมประกวดโครงงานด้านความยั่งยืนของนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร จัดโดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

read more
โครงการอบรม เรื่อง "การปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงานและก๊าซเรือนกระจกในองค์กร"

โครงการอบรม เรื่อง "การปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงานและก๊าซเรือนกระจกในองค์กร"

read more
พิธีเปิดโครงการนำร่องการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่อำเภอบางกรวย

พิธีเปิดโครงการนำร่องการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่อำเภอบางกรวย

read more
มหาวิทยาลัย ร่วมทำกิจกรรมกับสำนักงานเขตบางซื่อ เรื่อง การรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)

มหาวิทยาลัย ร่วมทำกิจกรรมกับสำนักงานเขตบางซื่อ เรื่อง การรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)

read more
สำนักหอสมุดกลาง ได้รับการรับรองการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564

สำนักหอสมุดกลาง ได้รับการรับรองการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564

read more
มจพ. เข้าร่วมโครงการ “ปวงประชาร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน” กิจกรรม 3 คลอง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

มจพ. เข้าร่วมโครงการ “ปวงประชาร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน” กิจกรรม 3 คลอง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

read more
กิจกรรม Big Cleaning Day 5ส สำนักงานอธิการบดี พัฒนาวัฒนธรรม 5ส อย่างยั่งยืน

กิจกรรม Big Cleaning Day 5ส สำนักงานอธิการบดี พัฒนาวัฒนธรรม 5ส อย่างยั่งยืน

read more
มจพ. จัดพิธีเปิดการแข่งขันความคิดสร้างสรรค์สำหรับการคมนาคมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (The EV Hackathon for Sustainability #EV4Sustain)

มจพ. จัดพิธีเปิดการแข่งขันความคิดสร้างสรรค์สำหรับการคมนาคมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (The EV Hackathon for Sustainability #EV4Sustain)

read more