• GREEN KMUTNB

Green News

Green News
มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมประจำปี (Sun  Thailand) ครั้งที่ 4/2563 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมประจำปี (Sun Thailand) ครั้งที่ 4/2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) กรุงเทพมหานคร

read more
มจพ. ใช้รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า

มจพ. ใช้รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า

read more
มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรีและวิทยาเขตระยอง ใช้จักรยานสาธารณะแบบไร้สถานี

มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรีและวิทยาเขตระยอง ใช้จักรยานสาธารณะแบบไร้สถานี

read more
มจพ.ภายใต้กำกับกระทรวง อว. ร่วมโครงการ อว.ชวนอุดมศึกษารัก(ษ์) สิ่งแวดล้อม กับ บริษัท คิดคิด จำกัด

มจพ.ภายใต้กำกับกระทรวง อว. ร่วมโครงการ อว.ชวนอุดมศึกษารัก(ษ์) สิ่งแวดล้อม กับ บริษัท คิดคิด จำกัด

read more
สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี พ.ศ. 2564

read more
สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรม "การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสำนักงานสีเขียว (Green Office)

สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรม "การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสำนักงานสีเขียว (Green Office)

read more
มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste”

มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste”

read more
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ รณรงค์คัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะพลาสติกรีไซเคิล และขยะมีพิษ

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ รณรงค์คัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะพลาสติกรีไซเคิล และขยะมีพิษ

read more
หน่วยงานใน มจพ. รณรงค์ใช้บันไดแคลอรี่

หน่วยงานใน มจพ. รณรงค์ใช้บันไดแคลอรี่

read more