• GREEN KMUTNB

Green News

Green News
มจพ.ดำเนินโครงการ Campus Power

มจพ.ดำเนินโครงการ Campus Power

read more
มจพ.สร้าง Salar Cover Way

มจพ.สร้าง Salar Cover Way

read more
หน่วยงานภายใน มจพ.จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

หน่วยงานภายใน มจพ.จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

read more
โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน

โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน

read more
สำนักหอสมุดกลาง มจพ. คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (ทอง)

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (ทอง)

read more
คู่มือแนวปฏิบัติในการส่งเสริม อนุรักษ์ จัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

คู่มือแนวปฏิบัติในการส่งเสริม อนุรักษ์ จัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

read more
มจพ.บันทึกข้อตกลงความเร่วมมือ (MOU) ดำเนินโครงการ " วัด ประชา รัฐ สร้างสุข"

มจพ.บันทึกข้อตกลงความเร่วมมือ (MOU) ดำเนินโครงการ " วัด ประชา รัฐ สร้างสุข"

read more
มจพ. รับรางวัลฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2563 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ

มจพ. รับรางวัลฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2563 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ

read more
โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed/Inverter

โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed/Inverter

read more