• GREEN KMUTNB

Green News

Green News
พิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  (Field  Day)

พิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

read more
มจพ. ร่วมปลูกพรรณพฤกษาถวายเป็นพุทธบูชา ในวาระ 3 ปี โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)

มจพ. ร่วมปลูกพรรณพฤกษาถวายเป็นพุทธบูชา ในวาระ 3 ปี โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)

read more
นั่งเรือศึกษา "อารยธรรมลุ่มน้ำ 3 คลอง

นั่งเรือศึกษา "อารยธรรมลุ่มน้ำ 3 คลอง

read more
กิจกรรม “ร่วมใจพัฒนาคลองบางเขน”

กิจกรรม “ร่วมใจพัฒนาคลองบางเขน”

read more
การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยสัญจร ครั้งที่ 1/2565 "Sustainable Campus Network Thailand Roaming Conference 1/2022"

การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยสัญจร ครั้งที่ 1/2565 "Sustainable Campus Network Thailand Roaming Conference 1/2022"

read more
โครงการพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Cleaning Robot for Floating Solar Panels)

โครงการพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Cleaning Robot for Floating Solar Panels)

read more
พิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

พิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

read more
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย

read more
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย

read more