มจพ. จัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 และจัดเสวนา เรื่อง “EEC กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน”

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 และจัดเสวนา เรื่อง“EEC กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ

อ่านต่อ

นักศึกษาร่วมขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะพลาสติก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ คุณพงษ์ศักดิ์ อยู่ผ่อง ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา พร้อมทีมงานขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะพลาสติก ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะจากตัวแทนนักศึกษา พร้อมขอความร่วมมือจากนักศึกษาจากคณะต่างๆ

อ่านต่อ

พบปะตัวแทนร้านค้าขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะพลาสติก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ พร้อมทีมงานขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะพลาสติก พบปะตัวแทนร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการดังกล่าว โดยมีตัวแทนจากซีพี ออลล์ มานำเสนอรูปแบบข

อ่านต่อ

เอกสารโครงการ "Zero Waste Today, Green Campus Tomorrow " มจพ.วิทยาเขตระยอง

เอกสารโครงการจัดการขยะและของเสียแบบผสมผสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต ระยอง... Zero Waste Today, Green Campus Tomorrow "ขยะเป็นศูนย์เริ่มต้นที่มือเรา"Zero_Waste.pdf

อ่านต่อ

ผู้บริหาร มจพ. สัมภาษณ์รายการ “HEART TALK WITH TIN” ประเด็น การจัดการขยะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ HEART TALK WITH TIN ในประเด็น “การจัดการขยะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” โดยเน้น

อ่านต่อ

รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ถุงผ้าให้ยืม และคัดแยกขยะ

คณะกรรมการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและคัดแยกขยะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ร่วมกันเพิ่มจำนวนถังขยะ พร้อมทั้งข้อความแสดงชนิดของถังขยะ เพื่อการคัดแยกขยะให้ถูกประเภท รวมทั้งรับบริจาคถุงผ้า จัดหาถุงผ้าให้ยืมเพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมบริการดังกล่าวกระจายทั่ว

อ่านต่อ