• GREEN KMUTNB

Green News

Green News
มจพ. ขยายระยะเวลาการส่งผลงานด้านความยั่งยืน ในหัวข้อ “การลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอน”

มจพ. ขยายระยะเวลาการส่งผลงานด้านความยั่งยืน ในหัวข้อ “การลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอน”

read more
มหาวิทยาลัยร่วมงาน “ GC Sustainable Living Symposium 2023 : WE ARE GEN S”

มหาวิทยาลัยร่วมงาน “ GC Sustainable Living Symposium 2023 : WE ARE GEN S”

read more
KMUTNB Ecotourism Startup

KMUTNB Ecotourism Startup

read more
ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานด้านความยั่งยืน ในหัวข้อ “การลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอน”

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานด้านความยั่งยืน ในหัวข้อ “การลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอน”

read more
สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดโครงการห้องสมุดสีเขียวอย่างยั่งยืน

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดโครงการห้องสมุดสีเขียวอย่างยั่งยืน

read more
มหาวิทยาลัยและเครือข่ายร่วมงาน SUSTAINABILITY EXPO 2023

มหาวิทยาลัยและเครือข่ายร่วมงาน SUSTAINABILITY EXPO 2023

read more
สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง จัดทำโครงการพัฒนาห้องสมุดแก่ชุมชน

สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง จัดทำโครงการพัฒนาห้องสมุดแก่ชุมชน

read more
สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน

สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน

read more
กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเรื่อง "การขับเคลื่อนกองอาคารสถานที่และยานพาหนะเพื่อตอบสนองนโยบายแผน 13 ของมหาวิทยาลัย"

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเรื่อง "การขับเคลื่อนกองอาคารสถานที่และยานพาหนะเพื่อตอบสนองนโยบายแผน 13 ของมหาวิทยาลัย"

read more