มจพ.นับถอยหลัง "งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก"

อ่านต่อ

มจพ. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง "การลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง "การลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง"

อ่านต่อ

โครงการ “ถ่ายทอดความรู้เพื่อขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” มจพ. วิทยาเขต ระยอง

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.วิทยาเขตระยอง จัดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้เพื่อขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” รอบนักเรียน นักศึกษาและชุมชน โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานแนวคิด และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและระบบการจัดการขยะและของเสียแบบผสมผสานภายใน มจพ.วิทยาเขตระย

อ่านต่อ

มจพ. จัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 และจัดเสวนา เรื่อง “EEC กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน”

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 และจัดเสวนา เรื่อง“EEC กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ

อ่านต่อ

นักศึกษาร่วมขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะพลาสติก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ คุณพงษ์ศักดิ์ อยู่ผ่อง ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา พร้อมทีมงานขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะพลาสติก ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะจากตัวแทนนักศึกษา พร้อมขอความร่วมมือจากนักศึกษาจากคณะต่างๆ

อ่านต่อ

พบปะตัวแทนร้านค้าขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะพลาสติก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ พร้อมทีมงานขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะพลาสติก พบปะตัวแทนร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการดังกล่าว โดยมีตัวแทนจากซีพี ออลล์ มานำเสนอรูปแบบข

อ่านต่อ