กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปรรูปขวดพลาสติกเป็นกระถางต้นไม้"

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปรรูปขวดพลาสติกเป็นกระถางต้นไม้"

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี มจพ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปรรูปขวดพลาสติกเป็นกระถางต้นไม้” วัตถุประสงค์เพื่อการให้ความรู้กับบุคลากรเรื่องการแปรรูปขยะที่ใช้แล้วเป็นสิ่งของที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อเป็นแนวทางการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste)  โดย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ  เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการโดย นางเสารส แสนสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ  วิทยากรได้รับเกียรติจากนายศิลปชัย อ้นอยู่ ปราชญ์ชุมชน เทศบาลบางกรวย  บรรยายการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในเรื่อง การลดขยะโดยนำรูปแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในสถานศึกษา และการปฏิบัติ “การทำกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก” โดย นายเอกลักษณ์  ด้วงถึง  วิศวกร กองอาคารสถานที่ฯ  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี  มจพ