• GREEN KMUTNB

Gallery

Gallery
มหาวิทยาลัยร่วมโครงการคลองสวยน้ำใส

มหาวิทยาลัยร่วมโครงการคลองสวยน้ำใส

read more
มหาวิทยาลัยและศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จ.ระยอง ร่วมจัดบูธนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยและศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จ.ระยอง ร่วมจัดบูธนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคตะวันออก

read more
มหาวิทยาลัยและศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดนนทบุรี ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยและศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดนนทบุรี ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2566

read more
มหาวิทยาลัยและศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

มหาวิทยาลัยและศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

read more
มหาวิทยาลัยร่วมโครงการ “ปวงประชา ร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน”

มหาวิทยาลัยร่วมโครงการ “ปวงประชา ร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน”

read more
มหาวิทยาลัยยั่งยืนปี 66 ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับสำนักงานเขตบางซื่อและเครือข่ายความร่วมมือ หารือสร้างนวัตกรรมจัดการขยะมูลฝอย

มหาวิทยาลัยยั่งยืนปี 66 ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับสำนักงานเขตบางซื่อและเครือข่ายความร่วมมือ หารือสร้างนวัตกรรมจัดการขยะมูลฝอย

read more
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล จัดโครงการ I-BIT จิตอาสา : ร่วมใจปลูกปะการัง รักษ์ท้องทะเลไทย และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล จัดโครงการ I-BIT จิตอาสา : ร่วมใจปลูกปะการัง รักษ์ท้องทะเลไทย และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

read more
ภาควิชาครุศาสตร์โยธาร่วมจัดกิจกรรมในโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง

ภาควิชาครุศาสตร์โยธาร่วมจัดกิจกรรมในโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง

read more
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมในการทำกิจกรรมสันทนาการ Activities for Green

บัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมในการทำกิจกรรมสันทนาการ Activities for Green

read more