• GREEN KMUTNB

Gallery

Gallery
มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand) ครั้งที่ 2/2564

มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand) ครั้งที่ 2/2564

read more
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง "การจัดการขยะอย่างถูกวิธี"

โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง "การจัดการขยะอย่างถูกวิธี"

read more
โครงการศึกษาความเหมาะสมแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะไม่อันตรายอุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง

โครงการศึกษาความเหมาะสมแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะไม่อันตรายอุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง

read more
อว.ชวนอุดมศึกษารัก(ษ์) สิ่งแวดล้อม

อว.ชวนอุดมศึกษารัก(ษ์) สิ่งแวดล้อม

read more
มจพ.รับมอบเตาเผาขยะติดเชื้อไร้มลพิษ  จากสมาคมศิษย์เก่า มจพ

มจพ.รับมอบเตาเผาขยะติดเชื้อไร้มลพิษ จากสมาคมศิษย์เก่า มจพ

read more
มจพ.รับมอบเตาเผาขยะติดเชื้อไร้มลพิษ  จากสมาคมศิษย์เก่า มจพ

มจพ.รับมอบเตาเผาขยะติดเชื้อไร้มลพิษ จากสมาคมศิษย์เก่า มจพ

read more
พิธีรับรางวัลฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2563

พิธีรับรางวัลฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2563

read more
กองกลาง จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การรักษ์โลก ใส่ใจลดโลกร้อน ตอน Green Building รูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “GLOBAL TREND OF SUSTAINABILITY”

กองกลาง จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การรักษ์โลก ใส่ใจลดโลกร้อน ตอน Green Building รูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “GLOBAL TREND OF SUSTAINABILITY”

read more
Zero Waste Rayong

Zero Waste Rayong

read more