พิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

พิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

             มหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร. ธานินทร์ ศิลป์จารุ รักษาการรองอธิการบดี มจพ.วิทยาเขตระยอง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สไบทิพย์ ตุงคะมณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ณัทเดชาธร พวงเงินมาก รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง โดยมีนายธงชัย   แก้วประเสริฐศรี พลังงานจังหวัดระยอง นางสาวกชพร ศรีศักดิ์ขวา นักวิชาการพลังงานชำนาญการและนายสุขขี บัวแก้ว นายช่างเทคนิคชำนาญงาน เป็นผู้ร่วมลงนาม ในรูปแบบ Online วัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันสนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านพลังงาน ผลักดันให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงาน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในโครงการที่จะเกิดขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และ สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง ร่วมกันในอนาคต มีคณะผู้บริหารของทั้ง 2 องค์กร เข้าร่วมพิธีแบบ Online ณ ห้องประชุม 701 อาคารคณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง และ ห้องประชุมอาคารสำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564