มจพ.ติด TOP 5 ของไทยและอันดับที่ 138 ของโลกด้านการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว

มจพ.ติด TOP 5 ของไทยและอันดับที่ 138 ของโลกด้านการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว

ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ UI Green Metric World University Ranking 2018 อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก โดยมีมหาวิทยาลัยหลายประเทศให้ความสนใจ เพราะเป็นการวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เขียวสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดอันดับที่ 5 ของประเทศไทย และติดอันดับที่ 138 ของโลก โดยมีคะแนนรวมทั้ง 6 ด้าน เท่ากับ 6,075 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10,000 คะแนน ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียวกันต่อไปครับ

ดูภาพเพิ่มเติม : http://green.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=13